Objednáním a využíváním služeb vyslovuje a potvrzuje klient, stejně jako poskytovatel, svůj závazek řídit se níže uvedenými Smluvními podmínkami stejně, jako by byly tyto Smluvní podmínky vytištěny a podepsány ve formě smlouvy.

Smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem, kterým je:

Jan Sturm
M. Pujmanové 287, 541 01 Trutnov
IČ: 86948555
(dále jen provozovatel)

a

Zákazníkem. Zákazník je fyzická nebo právnická osoba, která objednala službu nebo je uvedena jako majitel doménového jména přiřazeného k této službě nebo je uvedena v databázi poskytovatele jako plátce nebo správce služby.

Definice pojmů

 1. Služba - provoz virtuálního serveru a jeho zpřístupnění do sítě Internet nebo zajištění doménového jména. Virtuální server je množina služeb, které dohromady umožňují provoz webových stránek a e-mailu.
 2. Webhosting - je pronájem prostoru pro webové stránky na serveru.
 3. Server - počítač trvale připojený k síti Internet.
 4. Doménové jméno - je unikátní slovní řetězec sloužící pro identifikaci webových stránek v síti Internet a přístup na ně.

Webhosting

 1. Webhosting zahrnuje provoz WWW stránek pro doménu 2. úrovně na serveru Provozovatele. Zákazníkovi je vyhrazen prostor na WWW serveru, na který je možné umístit své WWW stránky. Server běží na operačním systému Linux, je možné využít technologii PHP.
 2. Webhosting zahrnuje též provoz e-mailových služeb pro příslušnou doménu. Zákazníkovi je vyhrazen prostor na e-mailovém serveru, na kterém si může Zákazník vytvářet jednotlivé e-mailové schránky a přistupovat k nim pomocí protokolů POP a IMAP a dále může odesílat e-maily protokolem SMTP. Počet e-mailových schránek není omezen.
 3. Webhosting zahrnuje též možnost objednat si jednu nebo více databází. Jejich počet a typ není omezen.
 4. Webhostingové služby jsou provozovány na sdílených serverech, tj. na takových, kde se nachází zároveň služby pro více zákazníků. Může tak docházet ke zhoršení dostupnosti a rychlosti služeb z důvodu většího vytížení serveru jinými zákazníky. Provozovatel rychlost webhostingových služeb nijak negarantuje. Jestliže má zákazník vyšší požadavky, doporučuje se přejít na vyšší varianty hostingových služeb (virtuální či dedikované servery).
 5. Prostor pro WWW stránky je omezen v rámci zvoleného tarifu. Pokud je objednán neomezený tarif, smí být využit pouze pro umístění dat, která nejsou v rozporu s kapitolou „Vyloučení z provozu“ všeobecných smluvních podmínek.
 6. V prostoru daného webu smí být uloženy pouze soubory, které jsou potřebné k provozu webu a prezentaci dat a směřuje na ně z webu odkaz. Webhosting neslouží jako zálohovací či odkládací prostor, ale pouze pro provoz WWW prezentací. Soubory, jejichž umístění v prostoru webu není dle názoru Provozovatele opodstatněné, je Provozovatel oprávněn smazat.
 7. Provozovatel je oprávněn zkoumat data (soubory) zákazníka, pokud pojme podezření, že jsou tato data (soubory) v rozporu s těmito podmínkami.
 8. Data webhostingů jsou pravidelně zálohována. Tyto zálohy slouží k obnově dat v případě poruchy serveru, na kter ém jsou služby provozovány. Jestliže zákazník požaduje obnovu dat ze zálohy v případě, že ztráta dat nebyla způsobena Provozovatelem či poruchou jeho technologie, je taková obnova dostupná pouze na vyžádání.

Garance dostupnosti služby, poruchy a odstávky

 1. Provozovatel garantuje dostupnost a funkčnost hostingových služeb. Jestliže je služba nedostupná z důvodu poruchy více než 5 minut v kalendářním měsíci, náleží Zákazníkovi kompenzace ve formě slevy 1% za každou další započatou hodinu nedostupnosti, nejvýše však částka odpovídající ročnímu poplatku za provoz služby. Tato sleva je poskytnuta v prvním měsíci následujícího předplatného období, které ještě nebylo Zákazníkem uhrazeno, popř. poskytnutím odpovídajícího počtu dní zdarma. Do doby nedostupnosti, za kterou náleží Zákazníkovi kompenzace dle druhé věty tohoto odstavce, se nezapočítává doba nedostupnosti systému během plánovaných odstávek.
 2. V případě nefunkčnosti či poruchy služby je Zákazník povinen závadu písemně (e-mailem) reklamovat a to nejpozději do 24 hodin od počátku nefunkčnosti služby.
 3. Na kompenzaci nemá Zákazník nárok v případě, že z jeho strany nebyly řádně a včas uhrazeny všechny poplatky za veškeré poskytované služby Provozovatelem, služba je vypovězena, nebo je služba nefunkční kvůli předchozímu jednání Zákazníka, nebo Zákazník písemně prokazatelným způsobem (e-mailem) neprovede reklamaci nefunkčnosti služby nejpozději do 24 hodin od počátku nefunkčnosti služby.

Práva a povinnosti poskytovatele

 1. Provozovatel neodpovídá za porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodní firmě a jiných práv chráněných obecně závaznými právními předpisy, kterého se dopustí Zákazník užíváním služeb.
 2. Provozovatel neodpovídá za jakoukoli škodu či ztrátu, která byla nebo by mohla být Zákazníkovi způsobena v souvislosti s používáním služeb.
 3. Provozovatel je oprávněn změnit parametry služeb. Je však povinen tyto změny předem oznámit Zákazníkovi.
 4. Provozovatel není oprávněn zasahovat do dat vytvořených či umístěných Zákazníkem, není-li mezi nimi dohodnuto jinak. Tento zákaz neplatí v případě podezření týkajícího se porušení těchto smluvních podmínek a zneužití poskytované služby. O tom je Provozovatel ovinen Zákazníka ihned informovat.
 5. V případě, že Zákazník porušuje tyto Smluvní podmínky nebo jiná ujednání s Provozovatelem, je Provozovatel oprávněn od Smlouvy jednostranně odstoupit a poskytovanou službu zrušit. V takovém případě budou data Zákazníka smazána a uložena na náhradním nosiči.V případě, že zákazník bude chtít tato data získat zpět, Provozovatel je oprávněn požadovat úhradu za tuto službu.

Práva a povinnosti zákazníka

 1. Zákazník se zavazuje provést na své straně veškerá opatření potřebná k zamezení zneužití služeb. Zákazník je odpovědný za následky takového zneužití, jestliže k němu dojde.
 2. Zákazník je povinen učinit všechna opatření pro ochranu všech přístupových údajů (přihlašovacího jména a hesla) všech uživatelů pro správu a užívání služeb a pro přístup do zákaznického účtu. Za jakékoliv škody, které vzniknou zneužitím systému cizí osobou, která k přístupu použije správné přihlašovací jméno a heslo, je odpovědný Zákazník.
 3. Zákazníkovi je zakázáno pokoušet se o narušení chodu služeb a technických či softwarových prostředků, záměrně je přetěžovat, pokoušet se využívat služeb či systémů v rozporu s jeho účelem.
 4. Zákazníkovi je zakázáno využívat služeb k účelům, které jsou v rozporu se zákony ČR či v rozporu s dobrými mravy, rozesílání nevyžádané pošty apod.
 5. Zákazník je povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy České republiky a jednat v souladu s dobrými mravy a všeobecně uznávanými morálními a etickými normami. Zákazník zejména nesmí porušovat zákonem chráněná práva provozovatele a třetích osob.

Vyloučení z provozu

 1. Provozovatel může odmítnout poskytování služeb Zákazníkovi, jehož aktivita alespoň částečně spadá do některé z následujících kategorií nebo obsah, který poskytuje, ukládá, sdílí či stahuje, alespoň částečně spadá do některé z následujících kategorií: - je v rozporu s rávním řádem České republiky či platnými mezinárodními úmluvami - je v rozporu s dobrými mravy - porušování autorských, patentových, průmyslových nebo jiných podobných práv - rozesílání nevyžádaných zpráv (spam) - přímé či nepřímé poškozování jakýchkoliv práv třetích osob - přetěžování infrastruktury nebo technických či softwarových prostředků Provozovatele či jiných stran - ohrožování soukromí nebo bezpečnosti jiných systémů či osob
 2. Výše uvedené ustanovení se týká všeho, co se i částečně může zařadit do výše uvedených kategorií, přičemž rozhodnutí o porušení tohoto odstavce ze strany Zákazníka je výhradně na uvážení Provozovatele.
 3. Zákazník odpovídá za veškerou škodu způsobenou Provozovateli, jeho dalším Zákazníkům nebo třetím stranám.

Doba trvání dohody a její zánik

 1. Smlouva o poskytování placených služeb se uzavírá na dobu určitou, pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak. Délka trvání Smlouvy je určena písemnou dohodou smluvních stran nebo automaticky volbou délky fakturačního období ze strany Zákazníka při objednání služby, přičemž v takovém případě je délka trvání Smlouvy automaticky dohodnuta na dobu stejnou jako je doba jednoho fakturačního cyklu. K obnovení Smlouvy v jejím aktuálním znění dochází opětovně vždy s novým fakturačním obdobím této již existující služby.
 2. Smluvní strany mohou smluvní vztah ukončit vzájemnou dohodou nebo jednostrannou výpovědí. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet ode dne následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.